Privacy Statement

Privacy statement ZSP Netwerk 

ZSP Netwerk is een platform waarbij zelfstandige zonder personeel kunnen aansluiten. ZSP Netwerk maakt deel uit van de HN Group. Het hoofdkantoor van ZSP Netwerk is gevestigd aan de Kruisweg 41 te Haarlem. 

Om wederzijds vertrouwen, een duurzame relatie en een transparante samenwerking te scheppen tussen onze opdrachtgevers, de eindconsumenten, onze zelfstandig ondernemers en ZSP Netwerk, willen wij graag onze wijze en omgang van uw persoonsgegevens met u delen middels dit privacy statement.  

ZSP Netwerk BV is als verwerker van haar opdrachtgevers verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zonder de verwerking van de persoonsgegevens kan ZSP Netwerk niet voldoen aan de afspraken zoals beschreven in de (verwerkers)overeenkomst gesloten met de opdrachtgevers. Dit betreft Grondslag 1: noodzakelijk belang voor uitvoering overeenkomst. De persoonsgegevens worden verwerkt door de Back Office op het Hoofdkantoor te Haarlem. De derde ontvanger zijn onze opdrachtgevers. 

ZSP Netwerk BV is Verwerkingsverantwoordelijke voor alle (toekomstige) zelfstandige zonder personeel die aangesloten zijn bij het platform. 

ZSP Netwerk vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Dit betekent onder meer dat wij vertrouwelijk en secuur met uw persoonsgegevens omgaan en we enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast maken we gebruik van een software procedure en voeren we een privacy beleid uit. We nemen hierbij  beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we uw gegevens verwijderen indien we deze niet meer nodig achten voor onze werkzaamheden. 

Eindconsument 

Als u gebruik wilt maken van een van de diensten van onze opdrachtgevers, worden wij geacht een aantal persoonsgegevens van u te noteren. Wij ontvangen uw persoonsgegevens indien u na het gesprek met een van onze ZZP’ers op straat zelf instemt om te willen deelnemen aan de actie. Deze gegevens zijn nodig voor het registeren en het verder verwerken van uw deelname. Een aantal gegevens zijn verplicht en een aantal gegevens zijn optioneel op te geven. U bent er ten alle tijden vrij in om te beslissen welke persoonsgegevens u wel of niet wilt opgeven. Enkel willen wij wel met u mededelen dat zonder opgave van de verplichte velden, deelname is uitgesloten. 

De persoonsgegevens die ZSP Netwerk nodig heeft voor het compleet maken van uw deelname, zijn de volgende:  

 • Geslacht
 • Voorletters; 
 • Tussenvoegsel (optioneel); 
 • Achternaam; 
 • Geboortedatum (deelname vanaf 18 jaar); 
 • Straatnaam; 
 • Huisnummer; 
 • Postcode;
 • Woonplaats; 
 • Mobiel; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • IBAN; 
 • Datum; 
 • Handtekening consument. 
   

Derde partijen waar wij uw persoonsgegevens mee delen, is enkel de partij waar u zich abonnee van wil maken. Met onze opdrachtgevers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. De Opdrachtgever is verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn enkel de verwerker van de gegevens.  

De abonnementen gegevens worden door de Back Office verwerkt. Deze afdeling is op ons hoofdkantoor in Haarlem gevestigd. Wij verwerken geen gegevens in het buitenland.  

(nieuwezelfstandige zonder personeel 

Indien u zich wil aansluiten bij het ZSP Netwerk, vult u uw persoonsgegevens online in, in een daarvoor bestemd contactformulier. Bij het invullen van het formulier wordt gevraagd naar verschillende persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: Naam, telefoonnummer en email-adres. Deze gegevens zijn nodig voor de registratie in het aanmeld-/sollicitatiebestand en het vervolg van de procedure. Wij vragen enkel de gegevens die nodig zijn voor de verdere verwerking. Tevens geeft u bij het versturen van het formulier toestemming op de verwerking van uw persoonsgegevens.  

De persoonsgegevens die ZSP Netwerk (www.zspnetwerk.com) nodig heeft voor de registratie en verwerking in het aanmeld-/sollicitatiebestand, zijn de volgende: 

 • Voornaam;
 • Achternaam; 
 • Telefoonnummer; 
 • Woonplaats; 
 • Geboortedatum; 
 • Emailadres; 
 • KVK-nummer;
 • IBAN nummer; 
 • BTW nummer. 

Graag lichten wij toe waarom wij specifiek vragen naar deze gegevens:  

 • Voor en achternaam: zodat wij weten wie je bent en hoe wij jou moeten aanspreken; 
 • Telefoonnummer: zodat wij telefonisch contact kunnen opnemen voor een screening; 
 • Woonplaats: zodat wij weten waar spullen voor het uitvoeren van opdrachten heen mogen; 
 • Geboortedatum: zodat wij jouw leeftijd kunnen bepalen; 
 • Emailadres: zodat wij contact kunnen opnemen voor het inplannen van het kennismakingsgesprek en overige communicatiedoeleinden; 
 • IBAN nummer: om facturen te kunnen uitbetalen; 
 • KVK-nummer: om het bedrijf en persoon te valideren; 
 • BTW nummer: om het bedrijf en persoon te valideren. 

Op het moment dat je bij ZSP Netwerk in dienst komt, worden bovenstaande gegevens uitgebreid met meer persoonsgegevens, zoals adres, IBAN, BSN, KVK-nummer en belastingnummer. Dit om te zorgen voor de verloning en aangifte loonbelasting.  

Onze privacy statement heeft betrekking op ZSP Netwerk en alle door ons beheerde websites. 

ZSP Netwerk gebruikt uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van uw deelname. Ook kunnen we de gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen. 

ZSP Netwerk verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van deelname of voor registratie in het aanmeld-/sollicitatiebestand. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere: 

 • U abonnee kunnen maken van een van onze opdrachtgevers; 
 • U kunnen laten deelnemen aan een actie van een van onze opdrachtgevers; 
 • U kunnen registreren in het aanmeld-/sollicitatiebestand zodat je kan deelnemen aan de sollicitatieprocedure; 
 • U zich aan wil sluiten bi het ZSP Netwerk; 
 • Administratie kunnen voeren ten aanzien van uw inzet/deelname; 
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen; 
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de ZZP’ers; 
 • Het Callcenter contact met u kan opnemen voor een kwaliteitscontrole; 
 • Het factureren van de door u verdiende vergoedingen binnen de gestelde opdracht; 
 • Interne en externe controle kunnen uitoefenen op onze diensten. 

Herkomst gegevens 

De herkomst van uw persoonsgegevens bent u zelf. U geeft uw persoonsgegevens op indien u deelneemt aan een van onze promotie acties of aangeeft te willen solliciteren. ZSP Netwerk verwerkt enkel gegevens die nodig zijn voor het nakomen van de verplichtingen zoals vastgelegd in de overeenkomst met de opdrachtgever(s).  

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. ZSP Netwerk streeft erna om persoonsgegevens  te vernietigen zodra deze niet meer nodig zijn om de doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van dit termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd. 

Bewaartermijnen 

De maximale bewaartermijn vanuit de verwerkersovereenkomst met de opdrachtgevers van ZSP Netwerk, is gesteld op twaalf weken.  

ZSP Netwerk hanteert de wettelijk bewaartermijn van twee jaar als het gaat om persoonsgegevens die verwerkt zijn bij een sollicitatie procedure. 

ZSP Netwerk hanteert de wettelijk bewaartermijn van zeven jaar als het gaat om persoonsgegevens die verwerkt zijn bij in- en uitdiensttreding.  

Rechten 

 1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie/aanvullen of verwijdering van uw persoonsgegevens. 
 2. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u uw kunt verzetten tegen het gebruik doorZSP Netwerkvan uw gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor e-mail marketing.  
 3. U heeft het recht uw toestemming van verwerking in te trekken.

U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door ZSP Netwerk in algemene zin, zowel bij ZSP Netwerk als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Samenvattend 

 • Wij willen u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Wij zijn de verwerker van uw persoonsgegevens; 
 • Onze opdrachtgevers zijn de verantwoordelijke;
 • Wij verwerken enkel uw gegevens zodat u kan deelnemen aan de actie; 
 • Wij verwerken enkel uw gegevens zodat wij u kunnen opnemen in de sollicitatie procedure; 
 • Wij gebruiken de gegevens niet voor overige doeleinden; 
 • Wij verkopen uw persoonsgegevens niet door aan derde; 
 • Wij vragen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn;
 • Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan het bewaartermijn; 
 • Uw heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. 

Contactgegevens 

Voor vragen en/of opmerking kunt u terecht bij Compliance en Privacy Officer: Debbie Spoor (email: support@zspnetwerk.com)